home contact us sitemap english
Core-Facility > DNA sequencing > Equipment
 
 
염기서열분석기 기기명(영문) DNA sequencer
기기명(국문) 염기서열분석기
기기모델 AB3730 DNA analyzer
제작사 Applied Biosystems
설치호실 PBC 283호
운영담당자 김 경 미 / 054)279-2964
중합효소연쇄반응기 기기명(영문) PCR
기기명(국문) 중합효소연쇄반응기
기기모델 GeneAmp PCR System 9700(ABI)
제작사 Applied Biosystems
설치호실 PBC 283호
운영담당자 김 경 미 / 054)279-2964
로그인 페이지